Seolann Ó Cuív an Clár Forbartha Tuaithe is mó riamh

www.gaelport.com

Sheol Éamon Ó Cuív T.D., an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, gnéithe LEADER den Chlár nua Forbartha Tuaithe ag ócáid i dTeach an Aontais Eorpaigh ar an 27ú Bealtaine 2008

Faoin gClár, cuirfear maoiniú EUR425.4 milliún ar fáil, beagnach trí oiread an méid a bhí ar fáil sa Chlár deireanach (2000-2006) agus an pacáiste is mó riamh d’fhorbairt tuaithe. Cuirfear an maoiniú ar fáil tríd na Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla chun go mbeifear ábalta leanúint le tacaíocht a thabhairt agus forbairt a dhéanamh ar phobail tuaithe ar fud na hÉireann.

Beidh fógraí sna nuachtáin náisiúnta ar fad, chomh maith leis an Irish Farmers’ Journal, agus Foinse sna laethanta seo amach romhainn, ag lorg tograí ó na Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla chun an maoiniú seo a riaradh. Iarrfar orthu pleananna gnó dá gceantar áitiúil a chur isteach agus déanfaidh meastóirí neamhspleácha measúnú orthu sin.

Cuirfidh gach ceann de na grúpaí seo maoiniú amach ag grúpaí pobail agus ag daoine i gceantair tuaithe i gcomhair réimse gníomhaíochtaí a bheidh á maoiniú faoin gClár. Beidh gníomhaíochtaí éagsúla i gceist, lena n-áireofar aistriú isteach i ngníomhaíochtaí nach gníomhaíochtaí talmhaíochta iad, tacaíocht do bhunú gnóthaí, spreagadh do ghníomhaíochtaí turasóireachta, seirbhísí bunúsacha don gheilleagar agus do dhaonra na tuaithe, forbairt agus athnuachan baile, caomhnú agus uasghrádú oidhreacht na tuaithe agus oiliúint agus eolas.

Agus é ag fógairt an deontais, dúirt an tAire Ó Cuív: 'Tá an-áthas orm bheith ag fógairt go bhfuil tús le cur leis an bpróiseas roghnúcháin do na Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla chun gnéithe LEADER den Chlár nua Forbartha Tuaithe a chur i bhfeidhm. Tá an leibhéal maoinithe atá ar fáil méadaithe go mór ón gClár deireanach. Tá an céatadán maoinithe deontais méadaithe freisin in go leor cásanna, go háirithe do ghníomhaíochtaí pobail. Mar shampla, i gcásanna áirithe, ta an ráta maoinithe do thionscadail chaipitil méadaithe ó 50% sa Chlár deireanach go 75% sa Chlár nua seo. Tabharfaidh sé seo níos mó solúbthacht do dhaoine agus do ghrúpaí pobail i gceantair tuaithe agus iad ag cur le forbairt leanúnach cheantar tuaithe na hÉireann.'

Ghabh Michael Ludlow, Cathaoirleach Chomhar Leader na hÉireann, buíochas leis an Aire agus le foireann na Roinne as maoiniú a fháil don Chlár seo a thabharfaidh deis do na grúpaí LEADER cur ar bhealach lánbhrí le forbairt na tuaithe in Éirinn. 'Tá léirithe ag anailís a rinneadh go neamhspleách le déanaí, gur éirigh leis na comhlachtaí LEADER cúig oiread an mhaoinithe phoiblí a bhí ar fáil faoin gClár deireanach Forbartha Tuaithe a tharraingt isteach. Geallaimid don Rialtas agus dár gceantair tuaithe go gcoinneoidh muid suas an leibhéal maoinithe seo agus go ndéanfaidh muid bainistiú éifeachtach ar an EUR1.7 billiún a d’fhéadfaí a bheith á infheistiú faoin tuath in Éirinn sna cúig bhliana atá le teacht,' a dúirt sé.