GÉARGHÁ LE BEARTAS OIDEACHAIS NUA,

Tá Conradh na Gaeilge ag lorg cruinniú leis an Aire Batt O’Keeffe chun moltaí an Chonartha i dtaca le múineadh na Gaeilge sa chóras oideachas a phlé sna sála ar thuairisc de chuid chigirí na Ranna Oideachais agus Eolaíochta féin a foilsíodh inné, 15 Iúil 2008, a thug le fios go raibh beagnach 25% de mhúinteoirí bunscoile na tíre seo gan cumas sásúil Gaeilge acu agus nach múintear a dhóthain Gaeilge do dhá thrian de mhic léinn ag déanamh an Teastais Shóisearaigh sa mheánscoil.

Dúirt Dáithí Mac Cárthaigh, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: “Táimid ag súil go dtarraingeoidh taighde óna Roinn Oideachais féin aird ar an bhfadhb phráinneach seo a bhaineann le múineadh na Gaeilge sa chóras oideachais faoi láthair, agus bheadh an Conradh lánsásta comhoibriú leis an Roinn maidir le beartas úr oideachais a fhorbairt don teanga amach anseo.”

Is léir don Chonradh go bhfuil géarghá múineadh agus foghlaim na Gaeilge a fhorbairt ag an trí leibhéal ar bhonn iomlanaíoch, .i. sna bunscoileanna, ag an dara leibhéal agus sna coláistí oiliúna araon. Molann Conradh na Gaeilge:
• Go múinfí ábhar amháin de bhreis ar an nGaeilge – ábhar spreagúil spraíúil dá leithéid corpoideachas, drámaíocht nó ealaín - trí Ghaeilge do gach dalta bunscoile (“an páirt-thumoideachas”) agus go bhforbrófaí seo ar bonn píolótach leis an tacaíocht agus an oiliúint agus na háiseanna cuí;
• Go múinfí gach ábhar oide trí Ghaeilge i dtimpeallacht lán-Ghaeilge, ag foghlaim tríd an tumoideachas agus faoin tumoideachas, ar feadh tréimhse bliana acadúla le linn a gcúrsa oiliúna chun ionchur ar thumoideachas agus ar pháirt-thumoideachas a éascú; agus
• Go gcuirfidh béim ar an nGaeilge labhartha trí dhá shiollabas a fhorbairt don Ghaeilge sa mheánscoil le dhá pháipéar scrúdaithe ar leith don Ardteist agus don Teastas Sóisearach
o Teanga na Gaeilge le déanamh ag gach mac léinn dara leibhéil .i. múineadh agus ag measúnú na scileanna tuisceana, labhartha, léite agus scríofa agus an Fráma Coiteann Eorpach mar thagairt;
o Litríocht na Gaeilge le déanamh ag mic léinn ardleibhéil amháin agus le múineadh go comhtháite le Teanga na Gaeilge ag an leibhéal cuí.

Creideann an Conradh go bhfuil gá le coláiste oiliúna lán-Ghaelach a bhunú freisin agus tá cruinniú á éileamh acu leis an Aire O’Keeffe leis na moltaí oideachais uile a phlé a luaithe agus is féidir.